Stanovy spolku

CHLAPI V LETECH, spolek

I.

Název spolku

Název sdružení je: CHLAPI V LETECH, spolek (dále též jen „Spolek“)

II.

Sídlo

Sídlo spolku je Uherské Hradiště, ul. Sloupského 55, PSČ 686 01.

III.

Zakladatelé

Zakladateli a stálými členy spolku jsou:

Václav Kamarád

(zastává zároveň funkci „Prezidenta nafurt“)

František Váverka

František Mlýnek

Mgr. Boleslav Lysák

Ing. Arch. Aleš Holý

Richard Knotek

IV.

Cíl činnosti

Spolek usiluje o propagaci dobrého jména fotbalu, zejména fotbalového klubu 1. FC Slovácko, kultivaci fotbalového prostředí a zkvalitnění fanouškovské obce, zejména na tribuně A a tribuně C, navazování přátelských vztahů s delegovanými rozhodčími, zejména ženského pohlaví (dle vkusu každého z členů).

Cílem činnosti spolku je vytváření, rozvíjení a utužování přátelských vztahů mezi subjekty spolku, tříbení jejich názorů, rozbor všech stránek společenského, kulturního  a sportovního života, zejména fotbalového.

Mezi základní cíle spolku patří pořádání a organizování akcí osvětového významu pro subjekty spolku a jeho sympatizanty. Mezi důležité cíle spolku patří rovněž předávání vzájemných životních a odborných zkušeností a nezištná pomoc subjektům spolku v běžných i  složitých životních situacích.

Spolek si klade za cíl aktivně působit při dosahování cílů své činnosti všemi možnými zákonnými způsoby.

V.

Orgány spolku, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem spolku

A. Orgány spolku jsou:

1. Představenstvo

a) Představenstvo tvoří tři členové v čele s předsedou, tzv. Prezident nafurt.

b) Představenstvo zasedá dle potřeby, při své činnosti rozhoduje hlasováním.

c) Představenstvo a jeho členové jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí spolku.

d) Pokud některý ze členů představenstva zemře nebo se vzdá funkce, jsou zbylí členové představenstva povinni neprodleně svolat členskou schůzi, na které bude představenstvo doplněno.

2. Členská schůze (zvána též „Valené shromáždění“)

a) Členská schůze se koná nejméně jednou ročně.

b) Členskou schůzi svolává předseda představenstva, pokud to není možné, tak může členskou schůzi svolat kterýkoliv z členů představenstva. Zasedání členské schůze řídí její svolavatel.

c) Předseda představenstva je rovněž povinen svolat členskou schůzi, pokud o to požádá nejméně 25% členů spolku.

d) K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí členské schůze je nutný souhlas min. 2/3 zakládajících členů

B. Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva, každý z nich samostatně ve všech věcech.

C. Určení funkcionářů

Funkcionáři spolku jsou:

a) předseda představenstva, tzv. Prezident nafurt

b) místopředseda představenstva, je-li ustanoven

VI.

Rozhodování o změně stanov

O změně stanov rozhoduje členská schůze. Úplné znění nových stanov předloží představenstvo v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. ministerstvu vnitra.

VII.

Organizační jednotky

Spolku nezřizuje žádné organizační jednotky, které by byly oprávněny jednat svým jménem.

VIII.

Zásady hospodaření, členský příspěvek

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky členů, případně příjmy z akcí pořádaných spolkem, dary a příspěvky od fyzických i právnických osob a sponzorů, případně příjmy vyplývající z účasti spolku na podnikání jiných právnických osob.

O vynaložení prostředků spolku k pokrytí nákladů činnosti spolku a v souladu s cílem spolku rozhoduje představenstvo, popřípadě představenstvem pověřený člen představenstva. Tyto prostředky mohou být vynaloženy vedle pokrytí vlastních nákladů činnosti i na účasti na podnikání právnických osob působících v oblasti, jejíž podpora a rozvoj je předmětem činnosti spolku.

Představenstvo podá nejméně jednou ročně členské schůzi zprávu o finanční situaci spolku, plánovaných akcích a rozpočtu na další období.

Výše členského příspěvku činí: 111,- Kč zakládající členové; 666,- Kč noví členové.

IX.

Práva a povinnosti členů spolku

a) Každý člen spolku je oprávněn se zúčastnit členské schůze, činit návrhy, klást dotazy představenstvu a navrhovat předmět jednání. Každý člen spolku starší 18 let je oprávněn hlasovat, pokud není dále stanoveno jinak.

b) Každý člen spolku se může dát na členské schůzi zastoupit jiným členem spolku, a to i v případě hlasování. Plná moc musí být udělena písemně a může být udělena buď jako generální plná moc nebo jen pro určité otázky.

X.

Členství ve spolku, jeho vznik a zánik

A. Zánik členství

Členství v občanském sdružení je dobrovolné, a je dvojího druhu:

a) Stálí členové, kterými se rozumí zakladatelé, kteří jsou uvedeni v čl. III. stanov. Tito tvoří Radu starších.

b) Přidružení členové, jejichž stálé členství bylo schváleno představenstvem a kteří zaplatili členský příspěvek spojený se změnou členství. Výši tohoto členského příspěvku spojeného se změnou členství stanoví představenstvo. Za den vzniku členství se považuje den, kdy byl na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za stálého člena zaplacen členský příspěvek spojený se změnou členství ve stanovené výši.

(1) Členem může být každá fyzická osoba, která je podle obecného mínění považována za osobu „v letech“ a je si jistá, že je mužského pohlaví, tedy dodržuje oba atributy dané názvem sdružení. Dále by tato osoba měla být fanouškem 1. FC Slovácko a docházet na zápasy pravidelně, aby se mohla účastnit schůzí valeného shromáždění a podílet se tak na vývoji spolku a pivních pupků členů.

(2) Osoba, která si není jistá, jestli splňuje požadavky v odst. 1, může požádat prezidenta spolku o vyjádření k jeho (ne)vhodnosti pro přijetí. Prezident toto posoudí na základě svého nejčistšího vědomí a svědomí a je oprávněn si vyžádat potřebnou dokumentaci.

(3) O členství žadatel žádá zásadně v klubovně „Pod morušú“ písemnou přihláškou předanou osobně valenému shromáždění, které o jeho (ne)přijetí následně rozhodne kvalifikovanou většinou 3/5 přítomných členů, na své pravidelné schůzi po zápase u piva. Podmínkou platné žádosti o přijetí je předchozí souhlas man. 3 členů Rady starších. Hlasování je veřejné a provádí se zvednutím piva nad hlavu. V případě, že někteří t.č. indisponovaní členové pijí jiný nápoj než pivo, pak hlasují zvednutím tohoto nápoje.

(4) Členství zaniká vystoupením ze spolku, vyloučením člena nebo dohodou. Pro vyloučení jsou třeba závažné důvody, jako je například změna fotbalového přesvědčení. Méně závažné důvody, které ale mohou při kumulaci vést vyloučení či k napomenutí, jsou například déledobé vynechávání pofotbalových schůzí spolku bez omluvenky, opakované zapomínání transparentů (přípustné jen u členů, co mají na zapomínání papír) nebo rušení členů, kteří se snaží o navazování přátelských vztahů s delegovanými rozhodčími, zejména s těmi ženského pohlaví.

(5) Členové jsou povinni:

- dbát o naplňování cílů spolku

- docházet na fotbalové zápasy 1. FC Slovácko,

- co možná nejvíce a nejdéle se účastnit pozápasových schůzí valeného shromáždění

(6) Členové mají právo:

- vyjadřovat se na valeném shromáždění k průběhu zápasu neomezeně, za což možná ponesou následky

- na valeném shromáždění konzumovat jakékoli tekutiny neomezeně, za což ale určitě ponesou následky

- si vzájemně tykat a potykat si s kýmkoli a čímkoliv, s čím jsou schopni se následně důsledně vypotýkat

Za den vzniku členství se považuje den, kdy byl na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za dočasného člena občanského sdružení zaplacen roční členský příspěvek. Dočasné členství trvá po dobu jednoho roku, přičemž k obnovení tohoto členství postačí zaplacení ročního členského příspěvku ve stanovené výši, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.

O vzniku členství rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí představenstva je možné odvolání k členské schůzi, která toto odvolání projedná na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí členské schůze je konečné. Členové jsou povinni platit členské příspěvky. Výši tohoto členského příspěvku stanoví představenstvo.

B. Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

a) prohlášením za mrtvého, nezvěstného, event. smrtí člena

b) vystoupením člena. Prohlášení o vystoupení musí být provedeno písemně.

c) vyloučením člena. Prohlášení o vyloučení musí být členovi sděleno písemně.

Člen spolku může být vyloučen z následujících důvodů:

  • jednání člena, jímž člen jednal v hrubém rozporu s cíli spolku

  • podpora nebo účast ve spolcích, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony, nebo která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony

  • jednání člena v hrubém rozporu s pravidly občanského soužití

  • nezaplacení členských příspěvků ve výši a v termínu stanoveném členskou schůzí.

O vyloučení člena ze spolku rozhoduje představenstvo z vlastního podnětu nebo podnětu jiného člena spolku. Proti rozhodnutí představenstva se může vyloučený člen odvolat ke členské schůzi na jejím nejbližším zasedání. Členská schůze rozhodne na tomto zasedání s konečnou platností. Na tomto zasedání nemá vyloučený člen právo hlasovat.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí konanou dne 30.7.2013 a nabývají platnosti stejným dnem. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění, resp. zákonem č. 89/2012 Sb. dnem nabytí účinnosti.

V Uh. Hradišti dne 30.7.2013

Zakladatelé:

_________________________

Václav Kamarád

Prezident nafurt

_________________________

František Váverka

_________________________

František Mlýnek

_________________________

Mgr. Boleslav Lysák

_________________________

Ing. Arch. Aleš Holý

_________________________

Richard Knotek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>